Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 08 2018

SmerfMaruda
Kochaj mnie, to takie łatwe, Wystarczy tylko za siebie nie patrzeć.
— Myslovitz - ' Sekrety i kłamstwa '
Reposted fromwetryagain wetryagain viamyslo myslo
SmerfMaruda
Reposted fromankaottak94 ankaottak94 viamyslo myslo
SmerfMaruda
pójdziemy ze sobą powoli obok do końca wszystkiego żeby zacząć na nowo 
w deszczu maleńkich żółtych kwiatów w spokoju przy sobie nie czując czasu 
— Myslovitz
Reposted frompastelina pastelina viamyslo myslo
SmerfMaruda
Play fullscreen
Reposted fromoddity oddity viamyslo myslo
SmerfMaruda
YOU ARE, YOU ARE THE LOVE OF MY LIFE
— Justin Timberlake, Mirrors
Reposted frommissbrodka missbrodka viatimberlake timberlake
SmerfMaruda
Wiesz, mawiają, że niektóre rzeczy lepiej zostawić niedopowiedziane.
— Justin Timberlake - Cry Me A River
Reposted fromyourheartbeat yourheartbeat viatimberlake timberlake
SmerfMaruda
7845 1de1
Your bridges were burned, and now it's your turn to cry
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viatimberlake timberlake
SmerfMaruda
3413 5735
Reposted frompaki paki viatobecontinued tobecontinued
SmerfMaruda
0477 88a7
SmerfMaruda
3746 466f 500
Reposted frompiehus piehus viadancingwithaghost dancingwithaghost
SmerfMaruda
Kiedy lecisz samolotem, dostajesz wyraźną instrukcję, żeby w razie potrzeby najpierw założyć maskę sobie, a dopiero potem innym, którzy mogą potrzebować pomocy. To jest jedna z najlepszych życiowych porad. Nie pomożesz nikomu, jeśli samemu nie jesteś w pełni sił.
— Riennahera
SmerfMaruda
SmerfMaruda
7954 6178
SmerfMaruda
SmerfMaruda
7826 57a6
0114 b773 500

shittowatch:

Kedi (2016)

SmerfMaruda
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl